VIEŠOSIOS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
2010 © Visos teisės saugomos
Tinklapį sukūrė: www.tavobiuras.lt
Informacija atnaujinta 2014.10.03
Ikimokyklinis ugdymas.

    Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuotas vadovaujantis „Inkarėlio“ mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programa, patvirtinta Klaipėdos „Inkarėlio“ mokyklos-darželio direktoriaus 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-5 (Klaipėdos „Inkarėlio mokyklos-darželio 2010 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-53 redakcija).
    Ikimokyklinio ugdymo programa siekiama tenkinti pagrindinius 1 - 6 metų vaiko poreikius – komunikavimo, pažinimo, sveikatos, saviraiškos (meninė), socialinius, žaidimo. Atsižvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius (gabių, talentingų, dvikalbių, socialinės atskirties aplinkoje augančių vaikų) poreikius.
    Vaikų ugdymo pasiekimai ir pažanga atsiskleidžia per kūrybinės raiškos savaites, pramoginius renginius, parodas ir t.t.


Priešmokyklinis ugdymas.

    Priešmokyklinis ugdymas organizuotas vadovaujantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1147, „Priešmokyklinio ugdymo standartu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015, „Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1180.
    Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Grupės vaikų veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai. Programos įgyvendinimo laikotarpiu organizuojamos vaikų atostogos pagal 1-4 klasės mokinių atostogų laiką. Jie gali lankyti grupę, tačiau ugdomoji veikla neorganizuojama.


Pradinis ugdymas.

    Pradinis ugdymas organizuojamas pagal Pradinio ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 113 bei Klaipėdos „Inkarėlio“ mokyklos-darželio 2011 – 2012 m.m. ugdymo planu, patvirtintu Klaipėdos „Inkarėlio“ mokyklos-darželio direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 147. 


Neformalusis vaikų švietimas.

    Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695, Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1214.
    Neformaliojo vaikų švietimo programos, patvirtintos „Inkarėlio“ mokyklos-darželio direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-153:

Programos pavadinimas
Tikslas
Sporto „Sporto aistruoliai”
Mokyti vaikus rūpintis savo fizine ir psichine sveikata.
Muzikinio ugdymo „Inkariukai”
Ugdyti vaikų meilę dainai, skatinti norą dainuoti, siekti balso natūralumo, laisvumo, skatinti saviraišką, emocinę raišką per judesį ir dainavimą.
Žurnalistika „Jaunujų rašytojų klubas”
Tenkinti mokinių kūrybinius poreikius, suteikti galimybę prasmingai praleisti laiką.
Matematikos „Sukit,sukit galveles”
Sudaryti sąlygas kiekvieno vaiko matematiniams gebėjimams
  plėtotis.
Sveikos gyvensenos „Mažieji žiniuoniai”
Siekti mokinių fizinės, psichinės, dvasinės darnos, stiprinti sveikatą, plėtoti aplinkosauginį švietimą ir savimonės kėlimą.
Saugaus eismo „Šviesaforas”
Mokyti pradinių klasių mokinius saugaus eismo gatvėse ir keliuose taisyklių.
Drama „Vaivorykštės teatras”
Išplėtoti mokinių teatrinius interesus, polinkius, kūrybines galias, dvasinės ir dorinės brandos pagrindus. Sudaryti sąlygas kiekvieno vaiko kūrybiniams, meniniams gebėjimams plėtotis.
Socialinių įgūdžių lavinimo programa „Bendravimo pamokos“
Supažindinti mokinius su pagrindiniais socialiniais įgūdžiais, išmokyti tinkamai bendrauti su aplinkiniais, spręsti konfliktines situacijas, geriau pažinti savo jausmus, aktyviai organizuoti savo veiklą.
Projektas dailės ir technologijų įgūdžiams gilinti “Kūrybos takeliu”
Sudaryti sąlygas kiekvieno vaiko kūrybiniams, meniniams gebėjimams plėtotis.


Kalbos korekcija.

    Teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedas vertina vaikų kalbą, pildo kalbos tyrimo korteles ir veda logopedinių pratybų apskaitą dienyne, sudaro kalbos sutrikimo šalinimo programas, konsultuoja ir teikia pagalbą vaikų tėvams, kolegoms.


Sveikatos priežiūra.

    Bendrosios praktikos slaugytoja sprendžia vaikų sveikatos saugojimo, stiprinimo ir ligų profilaktikos uždavinius: stebi, registruoja ir analizuoja vaikų sveikatos rodiklius bei numato sveikatinimo priemones, teikia pirmą medicininę pagalbą, įgyvendina edukacinę programą „Ydingos laikysenos profilaktika“.


Maitinimas.

    Vaikai maitinami 3 kartus per dieną, tėvams sudarant galimybę pasirinkti maitinimų skaičių. Mokestis, mokesčio lengvata už maitinimą nustatoma vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais (žr. Informacinės rinkmenos).
    Mokykla-darželis dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose:
  • Programoje „Pienas vaikams“, kuri skatina vaikus vartoti pieno produktus. Penkis kartus per savaitę vaikai nemokamai gauna pieną ar pieno produktus (pieną, kefyrą, jogurtą, sūrelius).
  • Programoje „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose ir vaikų ugdymo įstaigose“. Vaikui skiriama viena porcija per dieną nemokamai, kurią sudaro vienas iš produktų: obuolys, kriaušė, bananas, citrusiniai vaisiai, morka.