IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI
2010-2011 mokslo metų veiklos kokybės vertinimo ir įsivertinimo tyrimo rezultatų suvestinė.

Klaipėdos „Inkarėlio“ mokyklos-darželio 2010–2011 mokslo metų veiklos kokybės vertinimo ir įsivertinimo tyrime dalyvavo 69 % bendruomenės narių. Pateikta anketa, kurioje vertintos šios vertinimo sritys:
1. Mokyklos kultūra.
2. Vaiko ugdymas ir mokymasis.
3. Pasiekimai .
4. Parama ir pagalba mokiniui.
5. Mokyklos strateginis valdymas.

Tyrimas parodė, kad:
 • 1 lentelės dalyje „Mokyklos kultūra” aukščiausiai įvertinta- 1.1.2 (Tradicijos ir ritualai) – 3,5 ir 1.3.3. (Aplinkos jaukumas) – 3,75. Silpniausiai – 1.1.4. (Bendruomenės santykiai) – 2,75.
 • 2 lentelės dalyje „Ugdymas ir mokymasis” aukščiausiai vertinama 2.1.2 (Ugdymo planai ir tvarkaraščiai) – 3,75, 2.1.3. (dalykų ryšiai ir integracija) – 3,85, o žemiausiai – 2.4.3.(Mokymasis bendradarbiaujant) – 2,8.
 • 3 lentelės dalyje „Pasiekimai” aukščiausiai įvertinta 3.1.1. (Atskirų mokinių pažanga) – 3,4, žemiausiai – 3.1.2 (Mokyklos pažanga) – 3,15.
 • 4 lentelės dalis „Pagalba mokiniui” parodė, kad pedagogai aukštai vertina 4.5.1. (Tėvų (globėjų, tūpintojų) pagalba mokantis) – 3.35), o žemai – 4.4.3. (Profesinis konsultavimas ir informavimas) – 2,95.
 • 5 dalyje „Mokyklos strateginis valdymas“ aukščiausiai įvertinta 5.1.1. (mokyklos vizija, misija ir tikslai) – 3,5 bei 5.1.3. ( Planų kokybė ir dermė) – 3,55. Silpniausiai vertinama 5.5.1. (lėšų vadyba, t.y. įvairių fondų, projektų lėšų pritraukimas) – 2,9.

    Aptarus tyrimo rezultatus, iškirtos šios sritys:

    Didžiausi privalumai:
 • 1.3.3. – Aplinkos jaukumas.
 • 2.1.2. – Ugdymo planai ir tvarkaraščiai.
 • 5.1.1. – Mokyklos vizija, misija ir tikslai

    Didžiausi trūkumai:
 • 1.1.4. – bendruomenės santykiai.
 • 2.4.3. – Mokymasis bendradarbiaujant.
 • 5.5. – Materialinių išteklių valdymas.
Informacija atnaujinta 2014.10.03