VYKDOMOS PROGRAMOS
VEIKLOS KRYPTIS

Mokyklos-darželio vizija – Klaipėdos „Inkarėlio“ mokykla-darželis – šiuolaikinė, atvira kaitai mokykla, ugdanti savarankišką, sveiką, dorą ir kultūringą, pasiruošusį toliau mokytis vaiką.


Mokyklos-darželio misija – teikti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugas, laiduoti pradinio išsilavinimo įgijimą, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, taupiai ir tikslingai naudoti skirtus finansinius išteklius.

Prioritetai:
  • Bendrųjų kompetencijų ugdymas sukuriant saugia ugdymo(si) aplinką.
  • Įstaigos veiklos dokumentų valdymo kokybės gerinimas.

Tikslai:
  • Plėtoti vaiko komunikavimo ir pažinimo kompetenciją.
  • Efektyvinti šiuolaikinių informacinių ir edukacinių priemonių taikymą.

Uždaviniai:
  • Tobulinti pažinimo kompetenciją ugdymo procese.
  • Plėtoti vaiko bendravimo patirtį ugdant komunikavimo kompetenciją.
  • Kurti saugią ir sveikatą tausojančią aplinką, atitinkančią higienos reikalavimus.
  • Atnaujinti mokyklos ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus.


VYKDOMOS PROGRAMOS:

Ikimokyklinio ugdymo programa, kurios tikslas yra atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

KLAIPĖDOS „INKARĖLIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
parsisiųsti Adobe .PDF formate

Priešmokyklinio ugdymo programa laiduoja vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdo aktyvų, savimi ir savo sugebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaro prielaidas tolimesniam sėkmingam ugdymuisi mokyklai.

Pradinio ugdymo programa ugdo sveiką, aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei vertybinių nuostatų pagrindus įgijusį vaiką.

Neformaliojo vaikų švietimo programos skiriamos meninę, sportinę ir kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.

„Ydingos laikysenos profilaktikos“ edukacinė programa vykdoma siekiant užkirsti kelią stuburo deformacijoms ugdytinių tarpe.
Informacija atnaujinta 2014.10.03